مدارک مورد نیاز:

شخص حقیقی :

1- جواز تاسیس یا پروانه صنعتی معتبر

2- کپی شناسنامه دارندگان پروانه صنعتی

شخص حقوقی:

1- اساسنامه

2- اظهارنامه

3- آگهی تاسیس و آخرین تغییرات

4- اولین صورت جلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره

5- کپی شناسنامه دارندگان حق امضاء

6- صورت جلسه هیئت مدیره مبنی بر خرید زمین جهت اجرای طرح

7- جواز تاسیس یا پروانه صنعتی

 
ثبت نام درخواست زمین
مراحل صدور دفترچه قرارداد
* نام متقاضی :
* نام شهرک :
* نوع زمین :
درخواست اولیه زمین
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
تایید تکمیل مدارک
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
صدور صورتحساب
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
اعلام وصول مالی
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
امضای قرارداد توسط مدیریت محترم حقوقی
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
امضای قرارداد توسط معاونت محترم برنامه ریزی
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
امضای قرارداد توسط مدیریت محترم عامل
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
امضای قرارداد توسط عضو محترم هیات مدیره
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
تحویل نسخه دفترچه قرارداد به متقاضی
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
تحویل نسخه شرکت به بایگانی
* تاریخ اقدام :
* امضای مسئول :
شخص حقوقی
* نام شرکت :
* شماره ثبت :
* تاریخ ثبت :
* صادره از ثبت شرکتهای :
* تاریخ اعتبار هیات مدیره :
دارندگان حق امضاء مجاز
+ -
* آقای/خانم :
* فرزند :
* شماره شناسنامه :
* صادره از :
* سمت در شرکت :
شخص حقیقی
+ -
* آقای/خانم :
* فرزند :
* شماره شناسنامه :
* صادره از :
آدرس
* آدرس مکاتبه ای :
* تلفن :
* نمابر :
اطلاعات مریوط به فعالیت مورد نظر متقاضی
* نوع پروانه :
* شماره پروانه :
* تاریخ صدور پروانه :
* ارگان صادر کننده پروانه :
* محل استقرار تعیین شده در پروانه :
مجوز توسعه
* تاریخ اقدام :
* مجوز توسعه به شماره :
مجوز تغییر نام
* تاریخ اقدام :
* مجوز تغییر نام به شماره :
مجوز تمدید
* تاریخ اقدام :
* مجوز تمدید به شماره :
مجوز انتقال
* تاریخ اقدام :
* مجوز انتقال به شماره :
نوع تولیدات
+ -
* نوع تولید :
* ظرفیت سالانه :
* واحد تولید :
اطلاعات تکمیلی تولیدات
* سرمایه قید شده در طرح :
* متراژ زمین طرح :
* متراژ زمین مورد درخواست :
* زیر بنا بر اساس طرح :
* توان برق مورد نیاز :
* اشتغال طرح :
سوخت مورد نیاز
* گاز طبیعی :
* نفت گاز :
* نفت سفید :
میزان آب مورد نیاز
* در شبانه روز :
* فرآیند تولید :
* فضای سبز :
* کارکنان :
نوع فاضلاب
* نوع فاضلاب :
           
* توضیحات :
تاییدیه
* صحت اظهارات فوق مورد تایید اینجانب می باشد :
       
* نام و نام خانوادگی :
اطلاعات فردی
* نام متقاضی :
مشخصات فردی و سطح تحصیلات مدیر / مدیران (عالی) متقاضی
+ -
* نام و نام خانوادگی :
* سن :
* جنسیت :
* سطح تحصیلات :
* سابقه کار :
میزان سابقه کار مدیر / مدیران در صنعت (ذکر مسئولیت و محل انجام کار الزامیست)
* بخش خصوصی :
* سمت در بخش خصوصی :
* بخش دولتی :
* سمت در بخش دولتی :
* تا چه حدی تحصیلات شما با تخصص مورد نیاز در اجرای طرح مطابقت دارد :
                   
* وضعیت کارگاه موجود (با ذکر دلیل) :
               
* نوع تولید :
* ظرفیت :
* تعداد پرسنل :
* کدام یک از برنامه های زیر مد نظر شماست :
               
* کدام یک از شهرکهای استان جهت استقرار مد نظر شماست :
* دلایل اصلی انتخاب شهرک مذکور جهت استقرار را به ترتیب اولویت بیان کنید :
* تعداد واحدهای مشابه به طرح مورد نظر شما در کشور :
               
* تعداد واحدهای مشابه به طرح مورد نظر شما در استان :
               
وضعیت بازار محصول تولیدی شما (با ذکر درصد پیش بینی)
* داخلی (استان) :
* داخلی (کشور) :
* صادرات به کشورهای همسایه :
* صادرات به کشورهای اروپایی و غیره :
* نوع فعالیت :
       
* برنامه زمانبندی جهت اجرای طرح :
               
مشخصه بارز محصول شما نسبت به محصولات مشابه داخلی به ترتیب اولویت (با اعداد 1-4)
* کیفیت برتر :
* قیمت مناسب :
* مشخصه بارزی :
* سایر با ذکر نام :
* کیفیت محصول خود را نسبت به محصولات مشابه خارجی چگونه ارزیابی می نمائید :
                   
میزان سرمایه مورد نیاز جهت اجرای طرح (میلیون ریال)
* سرمایه ثابت :
* سرمایه در گردش :
جهت اجرای طرح مورد نظر منابع مالی آنرا چگونه تامین می کنیم(باذکردرصد)
* شخصی :
* دولتی :
* تجارات بانکی :
* مشارکت خارجی :
* مشارکت عام از طریق فروش سهام :
* سایر :
* باذکرنام :
ماشین آلات مورد نیاز شما از کجا تامین می گردد
* ماشین آلات داخلی :
* ماشین آلات خارجی :
کدام یک از روش های ذیل جهت حمل و نقل محصول یا مواد اولیه مد نظر شماست (به ترتیب اولویت با اعداد 1-4 مشخص کنید)
* جاده ای :
* ریلی :
* هوایی :
* دریایی :
توضیحات تکمیلی طرح تولیدی
* در خصوص طرح تولیدی خود در سه سطر توضیح دهید :
مشخصات کامل طرح مورد نظر شما
+ -
* نوع تولید/تولیدات :
* ظرفیت سالانه :
* واحد تولید :
* کاربری :
اطلاعات تکمیلی طرح
* زمین :
* سطح زیربنا :
* آب مصرفی :
* برق مصرفی :
* گاز مصرفی :
* خطوط تلفن مورد :
* میزان فاضلاب خروجی (با ذکر فاضلاب از لحاظ انسانی/نیمه صنعتی/صنعتی) :
تعداد پرسنل مورد نیاز
* تولیدی :
* خدماتی :
تاییدیه
* صحت اظهارات فوق مورد تایید است :
       
* نام و نام خانوادگی :
اطلاعات
* پیرو درخواست شماره :
* مورخ :
* اینجانب/این شرکت :
* فرزند/به مدیریت :
* به نشانی :
* از شرکت شهرکهای صنعتی خراسان مبنی بر تفاضای زمین جهت طرح تولید :
* موضوع مجوز شماره :
* مورخ :
* صادره از :
* در شهرک صنعتی :
* نام و نام خانوادگی متقاضی :
فرم برنامه زمان بندی اجرای پروژه
* نام شرکت :
* شماره قطعه / قطعات :
* نام متقاضی :
* نام تولید :
* شماره و تاریخ قرارداد :
* شماره و تاریخ پروانه ساختمان :
پیشرفت فیزیکی پروژه
* ارائه نقشه و اخذ پروانه ساختمان :
* درخواست انشعابات و تامین آن و تحویل زمین :
* پی کنی و فونداسیون :
* نصب سوله :
* دیوارچینی دور سوله و نصب در و پنجره :
* اتمام سقف سوله :
* ساختمان اداری و نگهبانی :
* کف سازی و اجرای تاسیسات سوله :
* محوطه سازی و فضای سبز :
* حصار کشی دور زمین :
* دریافت گواهی پایان ساختمان :
* نصب ماشین آلات :
* اخذ پروانه بهره برداری :
فرم درخواست زمین ( صنعتی / خدماتی / تحقیقاتی )
* احتراما اینجانب / شرکت :
* دارنده مجوز شماره :
* مورخ :
* صادره از :
* به منظور احداث واحد صنعتی / خدماتی / تحقیقاتی در زمینه :
* درخواست واگذاری :
* متر مربع زمین را در شهرک صنعتی :
* تاریخ :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :